Comunicació de Candidatura única SBGO eleccions 2024.

Comunicat per a socis i sòcies: Per a la renovació de la Junta de l'SBGO, n'hi ha hagut una única candidatura, i és la següent:

Candidatura eleccions SBGO 2024:

President:
- Octavi Córdoba i Cardona

Vicepresident:
- Agustí Hernàndez Saavedra

Secretària:
- Antònia Roig Ferrà

Tresorer:
- Martí Mascaró i Sastre

Vocals:
- Mercedes Febles Borges
- Raquel Eva Gascón González
- Sílvia Nieto Arraiz
- Manuel Oliver Díaz
- Ane Ugarteburu Pérez

Una vegada comprovat que compleix amb les condicions necessàries, aquesta candidatura queda proclamada com a vàlida dia 22 de gener de 2024.

A partir de dia 22 de febrer de 2024, prendrà possessió i a més de la comunicació oficial a socis i sòcies, es realitzarà la corresponent comunicació a la SEGO.

____________________________________________________________________________

Comunicado para socios y socias: Para la renovación de la Junta de la SBGO, ha habido una única candidatura, y es la siguiente:

Candidatura elecciones SBGO 2024:

Presidente:
- Octavi Córdoba i Cardona

Vicepresidente:
- Agustí Hernàndez Saavedra

Secretaria:
- Antònia Roig Ferrà

Tesorero:
- Martí Mascaró i Sastre

Vocales:
- Mercedes Febles Borges
- Raquel Eva Gascón González
- Sílvia Nieto Arraiz
- Manuel Oliver Díaz
- Ane Ugarteburu Pérez

Una vez comprobado que cumple con las condiciones necesarias, esta candidatura queda proclamada como válida día 22 de enero de 2024.

A partir de día 22 de febrero de 2024, tomará posesión y además de la comunicación oficial a socios y socias, se realizará la correespondiente comunicación a la SEGO.

Atentament,
Agustín Hernández Saavedra.
Secretaria SBGO.

Moltes gràcies.

Páginas